×

:

Not a valid Time
Dit is een verplicht veld.

WARUNKI SPRZEDAŻY

Ostatnia aktualizacja: 01.05.2023

1. Zakres obowiązywania

Niniejsze Warunki Sprzedaży regulują prowadzenie sprzedaży produktów przez MORENO.care sp. z o.o. na twoją rzecz.

Oferujemy szeroki zakres usług MORENO Care, do których w określonych przypadkach mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki. Korzystając z usługi MORENO.care (na przykład z twojego konta, kart podarunkowych, aplikacji mobilnych MORENO.care lub centrum powiadomień), podlegasz również warunkom, zasadom i wytycznym obowiązującym w stosunku do danej usługi MORENO.care („Warunki świadczenia usługi”). W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi warunki sprzedaży a warunkami świadczenia usługi, znaczenie rozstrzygające będą miały warunki świadczenia usługi.

Przed złożeniem zamówienia w MORENO.care prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Składając zamówienie w MORENO.care sp z o.o., wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.

2. Nasza umowa

Składając zamówienie składasz MORENO.care ofertę nabycia produktu lub produktów wskazanych w twoim zamówieniu. Po złożeniu przez ciebie zamówienia na zakup produktu od MORENO.care prześlemy ci powiadomienie z potwierdzeniem otrzymania twojego zamówienia i szczegółowym opisem zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”). Jeżeli korzystasz z określonych Usług MORENO.care (np. aplikacji mobilnych MORENO.care), potwierdzenie zamówienia może zostać umieszczone w centrum powiadomień na stronie internetowej. Potwierdzenie zamówienia stanowi oświadczenie, że wpłynęło do nas twoje zamówienie, nie stanowi natomiast przyjęcia złożonej przez ciebie oferty zakupu zamówionych produktów lub usług. Przyjęcie twojej oferty i zawarcie umowy sprzedaży zamówionego przez ciebie produktu następuje dopiero z chwilą wysłania do ciebie produktu oraz przesłania ci wiadomości e-mail lub umieszczenia powiadomienia w centrum powiadomień na stronie internetowej, z potwierdzeniem wysyłki produktu do ciebie („Potwierdzenie wysyłki”). Jeżeli w ramach realizacji twojego zamówienia wysłana została więcej niż jedna przesyłka, wówczas dla każdej przesyłki możesz otrzymać oddzielne potwierdzenie wysyłki, a każde potwierdzenie wysyłki i odpowiadająca mu przesyłka stanowić będą odrębną umowę sprzedaży zawartą pomiędzy nami w odniesieniu do produktu lub produktów wskazanych w danym potwierdzeniu wysyłki. Podmiotem, z którym zawierasz umowę, jest MORENO.care sp. z o.o.. Niezależnie od przysługującego ci prawa odstąpienia przewidzianego w punkcie 3 poniżej, możesz nieodpłatnie anulować swoje zamówienie na produkt w dowolnym czasie przed wysłaniem przez nas potwierdzenia wysyłki danego produktu.

Powyższe prawo anulowania nie dotyczy niektórych kategorii produktów i usług, w tym produktów cyfrowych oraz oprogramowania, które nie jest dostarczane na nośniku materialnym (np. na płycie CD lub DVD), po rozpoczęciu ściągania produktu lub korzystania z niego (w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej).

Wyrażasz zgodę na otrzymywanie faktur sprzedaży drogą elektroniczną. Faktury elektroniczne będą udostępniane w formacie pdf w zakładce moje konto na stronie morenocare.pl. W przypadku każdorazowej dostawy poinformujemy cię w potwierdzeniu wysyłki o dostępności faktury elektronicznej. Dalsze informacje na temat faktur elektronicznych oraz instrukcje dotyczące otrzymywania kopii papierowych można znaleźć na naszych stronach w zakładce pomoc.

3. Prawo odstąpienia w terminie do 14 dni, wyłączenia prawa odstąpienia oraz nasza dobrowolna gwarancja zwrotu, uprawnienia z tytułu rękojmi

Informacja o prawie odstąpienia

Ustawowe prawo odstąpienia

Przysługuje ci prawo odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez ciebie lub wskazaną przez ciebie osobę (niebędącą przewoźnikiem) nabytych towarów (bądź ostatniej pozycji, partii lub części towarów, jeżeli zamówienie dotyczy kilku partii lub części dostarczanych oddzielnie) lub od dnia zawarcia umowy, w przypadku usług lub treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku (np. na płycie CD lub DVD).

Powinieneś poinformować nas (MORENO.care sp. z o.o. – ul. Grzybowksa 87, 00-844 Warszwawa) o decyzji odstąpienia od złożonego zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu możesz złożyć zgodnie instrukcjami zamieszczonymi w naszym centrum zwrotów online, korzystając z udostępnionych w nim formularzy, kontaktując się z nami lub korzystając ze standardowego formularza dostępnego na naszych stronach. W przypadku odstąpienia poprzez centrum zwrotów niezwłocznie przekażemy ci (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

Termin na odstąpienie uznaje się za dotrzymany, jeżeli oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia zostało przesłane przed upływem terminu na odstąpienie, a zwrot towarów poprzez nasze centrum zwrotów online został dokonany we wskazanym poniżej terminie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zakresu i treści powyższego prawa oraz instrukcji na temat sposobu jego wykonania prosimy o kontakt z obsługą klienta.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od zamówienia dokonamy zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od ciebie za nabyte towary oraz zwrócimy ci wszelkie opłaty za dostawę według stawki oferowanej przez nas za najtańszy sposób dostawy. Zwrot środków zostanie dokonany bez zbędnej zwłoki oraz poza przypadkami opisanymi poniżej, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas twojego oświadczenia o odstąpieniu. O ile nie wskazałeś w jednoznaczny sposób innego sposobu płatności, zwrotu środków dokonamy przy użyciu tej samej metody płatności, która została zastosowana przy pierwotnej transakcji. Niezależnie od tego, nie zostaniesz obciążony jakimikolwiek opłatami w związku z dokonaniem zwrotu środków. Możemy wstrzymać dokonanie zwrotu środków do czasu otrzymania zwrotu towarów lub przedstawienia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Odesłanie towarów powinno nastąpić zgodnie z instrukcjami dostępnymi w naszym centrum zwrotów online, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia przekazania nam oświadczenia o odstąpieniu. Przesyłka zwrotna jest bezpłatna. Możesz być odpowiedzialny z tytułu zmniejszenia wartości zwróconych produktów na skutek korzystania z nich (z wyjątkiem korzystania w zakresie koniecznym do ustalenia charakteru, cech oraz funkcjonowania towarów).

Wyłączenia prawa odstąpienia

Prawo odstąpienia nie przysługuje lub, odpowiednio, wygasa w przypadku umów dotyczących:

  • dostarczenia towarów, które nie nadają się do zwrotu z przyczyn wynikających z zasad ochrony zdrowia lub higieny, jeżeli po dokonaniu dostawy otwarto zapieczętowane opakowanie produktu, oraz towarów, które ze względu na swój charakter zostały po ich dostarczeniu w sposób nierozłączny połączone z innymi rzeczami;
  • dostarczenia nagrań dźwiękowych, wizualnych lub programów komputerowych w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli po ich dostarczeniu nastąpiło otwarcie opakowania;
  • dostarczenia towarów nieprefabrykowanych wytworzonych zgodnie ze specyfikacjami przekazanymi przez klienta lub wyraźnie przystosowanych do jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • dostarczenia towarów mających krótki termin przydatności lub ulegających szybkiemu zepsuciu;
  • świadczenia usługi, jeżeli została ona w całości wykonana przez MORENO.care (np. w przypadku korzystania z serwisu produkcji indiwidulanych wkładek ortopedycznych), jeżeli przed złożeniem zamówienia uznałeś i potwierdziłeś w sposób jednoznaczny, że możemy rozpocząć wykonywanie usługi oraz że nie przysługuje ci prawo odstąpienia od umowy po jej całkowitym wykonaniu;
  • dostarczania treści cyfrowych (w tym aplikacji, oprogramowania cyfrowego itp.), które nie są dostarczane na trwałym nośniku (np. na płycie CD lub DVD), jeżeli przed realizacją twojego zamówienia wyraziłeś zgodę i potwierdziłeś w sposób jednoznaczny, że możemy rozpocząć dostarczanie treści oraz że po rozpoczęciu dostarczania treści nie przysługuje ci prawo odstąpienia;

Koniec informacji o prawie do odstąpienia

Dobrowolna gwarancja zwrotu

W uzupełnieniu praw przysługujących ci ustawowo, MORENO.care udziela ci następującej dobrowolnej gwarancji zwrotu:

Produkty sprzedawane przez MORENO.care mogą być zwrócone do MORENO.care sp. z o.o. w terminie 30 dni od ich otrzymania, o ile nie ma zastosowania żadne z wyłączeń oraz o ile produkty pozostają kompletne oraz znajdują się w takim samym stanie, w jakim były w chwili ich otrzymania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Informacje o naszych zasadach dotyczących zwrotów. Zwrotu produktów należy dokonywać poprzez centrum zwrotów online.

Niniejsza dobrowolna gwarancja zwrotu nie ma zastosowania do produktów cyfrowych oraz oprogramowania, które nie jest dostarczane na trwałym nośniku.

Jeżeli dokonujesz zwrotu produktów na podstawie niniejszej dobrowolnej gwarancji zwrotu, zwrócimy ci zapłaconą cenę zakupu oraz koszty dostawy twojego pierwotnego zamówienia. Ponosić będziesz ryzyko związane z transportem zwrotnym. Przesyłka zwrotna jest płatna. Niniejsza gwarancja zwrotu pozostaje bez wpływu na uprawnienia przysługujące ci zgodnie z przepisami prawa. W związku z powyższym pozostaje ona bez wpływu na przysługujące ci prawo odstąpienia, które zostało opisane powyżej.

Szczegółowe informacje na temat zwrotów oraz opisy przykładowych sytuacji znajdują się na stronie pomocy wadliwe towary a prawa konsumenckie.

Uprawnienia z tytułu rękojmi:

Dodatkowo do naszej 30 dniowej gwarancji zwrotu, na mocy praw wynikających z rękojmi, możesz zażądać naprawy lub wymiany towarów zakupionych na stronie morenocare.pl, jeśli towary te posiadają wady. Masz również prawo zażądać obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od umowy na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Na mocy rękojmi, MORENO.care ponosi odpowiedzialność za wady produktów stwierdzone w okresie dwóch lat od ich dostarczenia.

Jeżeli towar wymieniony został ci dostarczony w ramach świadczenia uzupełniającego, jesteś zobowiązany do dokonania zwrotu dostarczonego ci pierwotnie towaru na nasz koszt w terminie 30 dni. Zwrot wadliwych towarów powinien nastąpić zgodnie z przepisami prawa. MORENO.care zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach wynikających z przepisów.

Dalsze informacje na temat warunków rękojmi znajdują się w warunkach dotyczących zwrotu.

Więcej informacji na temat ustawowych praw kosumenckich można znaleźć na stronie pomocy wadliwe towary a prawa konsumenckie.

4. Ceny

Wszystkie ceny podane są z uwzględnieniem podatku VAT według obowiązującej stawki.

Pomimo naszych najlepszych starań istnieje ryzyko, że w przypadku niewielkiej liczby artykułów widniejących w naszym katalogu ich ceny mogły zostać podane w sposób nieprawidłowy. Podczas realizacji twojego zamówienia, przed przyjęciem od ciebie płatności, zweryfikujemy prawidłowość podanej ceny. Jeżeli okaże się, że po naszej stronie wystąpił błąd, a prawidłowa cena produktu jest znacznie wyższa od ceny podanej na stronie internetowej, a różnica w cenie jest oczywistym błędem cenowym (błędem, który mógł być łatwo przez ciebie zauważony), zwrócimy się do ciebie przed dokonaniem wysyłki z pytaniem, czy wyrażasz wolę zakupu produktu za prawidłową cenę, lub aby poinformować cię o anulowaniu twojego zamówienia. Jeżeli prawidłowa cena produktu będzie niższa od podanej przez nas ceny, naliczymy niższą kwotę i wyślemy ci produkt.

5. Dostawa

O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa nastąpi na wskazany przez ciebie adres dostawy. Na naszej stronie znajdziesz informacje dotyczące dostępności produktów sprzedawanych przez MORENO.care (np. na stronie szczegółowej produktu). Informujemy, że wszelkie informacje na temat dostępności, wysyłki lub dostawy produktu mają jedynie charakter orientacyjny, zawierają wartości szacunkowe i nie stanowią wiążących ani gwarantowanych terminów wysyłki lub dostawy, chyba że w opcjach wysyłki wyraźnie zaznaczono inaczej. Jeżeli podczas realizacji zamówienia stwierdzimy brak dostępności zamówionego przez ciebie produktu, poinformujemy cię o tym w osobnej wiadomości e-mail lub za pośrednictwem centrum wiadomości lub korespondencji elektronicznej. Powyższa sytuacja nie będzie miała wpływu na wwoje ustawowe prawa.

Jeżeli nie będziemy mogli dostarczyć towaru do ciebie, ponieważ towar nie mieści się w twoich drzwiach wejściowych, drzwiach frontowych lub na klatce schodowej budynku, bądź też z powodu twojej nieobecności pod wskazanym przez ciebie adresem pomimo przekazania ci z odpowiednim wyprzedzeniem informacji o planowanym terminie dostawy, zostaniesz obciążony kosztem nieudanej dostawy.

6. Cła

Zamawiając w MORENO.care produkty z miejscem dostawy poza Unią Europejską możesz być zobowiązany do uiszczenia ceł importowych i podatków, które są nakładane po dotarciu przesyłki do wskazanego punktu przeznaczenia. Będziesz również ponosić wszelkie dodatkowe koszty odprawy celnej, na które to koszty nie mamy wpływu. Zasady polityki celnej obowiązujące w poszczególnych krajach mogą się znacznie różnić. W celu uzyskania dodatkowych informacji powinieneś skontaktować się ze swoim miejscowym urzędem celnym. Ponadto, składając zamówienie w MORENO.care, jesteś traktowany jako importer oraz jesteś zobowiązany do wypełnienia wszelkich formalności prawnych obowiązujących w kraju, w którym otrzymujesz produkty. Jako podmiot przywiązujący dużą wagę do prywatności informujemy naszych międzynarodowych klientów, że przesyłki transgraniczne mogą być otwierane i kontrolowane przez organy celne.

7. Rękojmia na produkty sprzedawane przez MORENO.care i ograniczenie odpowiedzialności

Dodatkowo do naszej 30 dniowej gwarancji zwrotu, na mocy praw wynikających z rękojmi, możesz zażądać naprawy lub wymiany towarów zakupionych na stronie morenocare.pl, jeśli towary te posiadają wady. Masz również prawo zażądać obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od umowy na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Na mocy rękojmi MORENO.care ponosi odpowiedzialność za wady produktów stwierdzone w okresie dwóch lat od ich dostarczenia.

Jeżeli towar wymieniony został ci dostarczony w ramach świadczenia uzupełniającego, jesteś zobowiązany do dokonania zwrotu dostarczonego ci pierwotnie towaru na nasz koszt w terminie 30 dni. Zwrot wadliwych towarów powinien nastąpić zgodnie z przepisami prawa. MORENO.care zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach wynikających z przepisów ustawowych.

Dalsze informacje na temat warunków rękojmi znajdują się w warunkach dotyczących zwrotu.

Więcej informacji na temat ustawowych praw konsumenckich można znaleźć na stronie pomocy wadliwe towary a prawa konsumenckie.

Dokładamy wszelkich starań w celu zachowania profesjonalnych standardów świadczenia usług oferowanych naszym klientom. Niemniej jednak nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji naszych zobowiązań umownych lub ich naruszenia, jeżeli opóźnienie lub naruszenie powstało na skutek siły wyższej.

Stosujemy wszelkie dostępne nam środki w celu wykonywania usług będących przedmiotem niniejszych warunków sprzedaży. W sytuacji korzystania ze strony internetowej lub zawierania umowy sprzedaży pomiędzy tobą a nami ponosimy odpowiedzialność za szkody, których wystąpienie jest możliwe do przewidzenia (normalne następstwa działania lub zaniechania).

8. Aktualizacje oprogramowania

W przypadku produktów z elementami cyfrowymi MORENO.care (lub odpowiednia strona trzecia) wyda następujące rodzaje aktualizacji zakupionych produktów cyfrowych:

  • w stosownych przypadkach, aktualizacje, które były określone na stronie z informacjami o produkcie podczas zamawiania produktu; oraz (b) aktualizacje wymagane przez prawo, w tym w celu zapewnienia zgodności takiego produktu; więcej informacji na stronie pomocy wadliwe towary a prawa konsumenckie.
  • MORENO.care (lub odpowiednia strona trzecia) może również od czasu do czasu wydawać użytkownikowi dodatkowe aktualizacje produktu, w tym w celu: (a) oferowania lub ulepszania nowych funkcji, projektów, interfejsów i/lub funkcji; (b) dokonania drobnych zmian technicznych; i/lub (c) ze względów prawnych lub bezpieczeństwa, jeśli MORENO.care (lub odpowiednia strona trzecia) uzna to za uzasadnioną konieczność. Niektóre z tych aktualizacji mogą nie być konieczne do zapewnienia zgodności produktu. Akceptując warunki sprzedaży, wyrażasz zgodę na otrzymywanie takich aktualizacji.
  • Wyrażasz zgodę na to, że aktualizacje mogą być przeprowadzane automatycznie, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. Jeśli aktualizacja nie jest automatyczna, zacznie obowiązywać dopiero, gdy ją zainstalujesz. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli aktualizacje nie są instalowane na czas lub nie są instalowane prawidłowo, może to negatywnie wpłynąć na wydajność lub funkcjonalność produktów. MORENO.care nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności wynikający z nieprawidłowej instalacji aktualizacji.

9. Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z nim winny być interpretowane, a zastosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje niniejszym jednoznacznie wyłączone. Obie strony poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów okręgu miasta Warzsawa, co oznacza, że w celu dochodzenia praw przysługujących ci na podstawie przepisów o ochronie konsumentów w związku niniejszymi warunkami sprzedaży możesz wystąpić z powództwem do sądu w Warzszawie lub w państwie UE, w którym zamieszkujesz.

10. Zmiany warunków sprzedaży

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania w dowolnym czasie zmian zawartości naszej strony internetowej, jak również naszych zasad i warunków, w tym niniejszych warunków sprzedaży. Obowiązywać cię będą warunki i zasady, w tym warunki sprzedaży, w kształcie obowiązującym w chwili złożenia przez ciebie zamówienia na produkty, chyba że zmiana danych warunków, zasad lub niniejszych warunków sprzedaży wymagana będzie na podstawie przepisów prawa lub przez właściwe organy (w którym to przypadku zmiana może dotyczyć również zamówień złożonych przez ciebie we wcześniejszym terminie). Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunkach sprzedaży zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne z jakiejkolwiek przyczyny, będzie ono uznane za rozdzielne względem pozostałych postanowień i nie będzie wywierało wpływu na ważność ani wykonalność któregokolwiek z pozostałych postanowień.

11. Zrzeczenie się praw

W przypadku niepodjęcia przez nas działań w reakcji na twoje naruszenie niniejszych warunków sprzedaży zachowujemy prawo do skorzystania ze wszelkich przysługujących nam praw i środków ochrony prawnej w przypadku dowolnego innego naruszenia przez ciebie niniejszych warunków sprzedaży.

12. Osoby niepełnoletnie

Sprzedawane przez nas produkty nie są przeznaczone do zakupu przez osoby niepełnoletnie. Sprzedawane przez nas produkty dla dzieci przeznaczone są do zakupu przez osoby dorosłe. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać ze strony morenocare.pl wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna.

13. Nasze dane Kontaktowe

Nasze dane kontaktowe są następujące:

MORENO.care sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Polska

Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta, a my możemy skontaktować się z tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.