×

:

Not a valid Time
Dit is een verplicht veld.

INFORMACJE O PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 01.05.2023

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób ta strona internetowa (dalej „Sklep”) wykorzystuje i chroni wszelkie informacje, które przekazujesz Sklepowi podczas korzystania z tej strony. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Twojej prywatności. Jeśli poprosimy Cię o podanie pewnych informacji, dzięki którym możesz zostać zidentyfikowany podczas korzystania z tej witryny, możesz być pewien, że będą one wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Sklep może od czasu do czasu zmieniać tę politykę, aktualizując tę stronę. Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wprowadzonych zmian.

Mając świadomość wagi, jaką przykładasz do sposobu wykorzystywania informacji na twój temat i przekazywania tych informacji innym podmiotom, jesteśmy ci wdzięczni za okazane nam zaufanie i przekonanie, że działania te prowadzimy w sposób ostrożny i rozważny. Niniejsza informacja o prywatności określa, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy twoje dane osobowe za pośrednictwem stron internetowych, urządzeń, produktów, serwisów, sklepów internetowych i sklepów tradycyjnych oraz aplikacji MORENO.care, które odwołują się do niniejszej informacji o prywatności (zwanych łącznie "Serwisami MORENO.care").

 • Administratorzy danych osobowych
 • Jakie dane osobowe klientów gromadzi MORENO.care?
 • Do jakich celów MORENO.care przetwarza twoje dane osobowe?
 • Pliki cookies i inne identyfikatory
 • Czy MORENO.care udostępnia twoje dane osobowe?
 • Jak bezpieczne są informacje na mój temat?
 • Reklamy
 • Do jakich informacji mam dostęp?
 • Jakie mam możliwości wyboru?
 • Czy z serwisów MORENO.care mogą korzystać osoby niepełnoletnie?
 • Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?
 • Tarcza Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA
 • Ogólne rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych — podstawa prawna
 • Kontakty, powiadomienia o obowiązujących zasadach i zmiany
 • Powiązane praktyki i informacje

Administratorzy danych osobowych

MORENO.care sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa jest administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych za pośrednictwem serwisów morenocare.pl.

Jakie dane osobowe klientów gromadzi MORENO.care?

Twoje dane osobowe gromadzimy na potrzeby udostępniania, świadczenia i nieustannego doskonalenia naszych produktów i usług.

Gromadzimy następujące rodzaje danych osobowych:

 • Informacje, które otrzymujemy od ciebie: otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje przekazane przez ciebie w związku z korzystaniem z serwisów MORENO.care. Możesz zrezygnować z podania określonych informacji, jednak wówczas możesz nie mieć dostępu do wielu spośród oferowanych przez nas serwisów MORENO.care.
 • Informacje otrzymywane automatycznie: określone rodzaje informacji otrzymujemy i przechowujemy automatycznie podczas korzystania przez ciebie z serwisów MORENO.care, w tym z treści i usług udostępnianych za ich pośrednictwem. Podobnie jak wiele innych stron internetowych, korzystamy z plików „cookies” i innych unikatowych identyfikatorów oraz gromadzimy określonego rodzaju informacje w czasie, gdy Twoja przeglądarka internetowa lub urządzenie korzysta z dostępu do serwisów MORENO.care i innych treści oferowanych przez lub w imieniu MORENO.care na innych stronach internetowych.
 • Informacje z innych źródeł: możemy otrzymywać informacje na twój temat również z innych źródeł, na przykład zaktualizowane informacje dotyczące dostawy i adresu uzyskane od naszych dostawców usług transportowych, które wykorzystujemy w celu wprowadzania korekt do posiadanych przez nas danych i usprawnienia realizacji kolejnego zakupu.

Do jakich celów MORENO.care przetwarza twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy na potrzeby prowadzenia, udostępniania i doskonalenia serwisów MORENO.care, które oferujemy naszym klientom. Do celów tych należą:

 • Zakup i dostawa produktów i usług. Wykorzystujemy twoje dane osobowe na potrzeby przyjmowania i realizacji zamówień oraz dostawy produktów i usług, obsługi płatności, jak również porozumiewania się z tobą w sprawach zamówień, produktów, usług i ofert promocyjnych.
 • Udostępnianie i doskonalenie serwisów MORENO.care oraz rozwiązywanie problemów. Wykorzystujemy twoje dane osobowe w celu zapewnienia funkcjonalności, analizowania wyników pracy, naprawiania błędów oraz podnoszenia użyteczności i efektywności serwisów MORENO.care.
 • Rekomendacje i personalizacja. Wykorzystujemy twoje dane osobowe w celu zapewnienia funkcjonalności, analizowania wyników pracy, naprawiania błędów oraz podnoszenia użyteczności i efektywności serwisów MORENO.care.
 • Świadczenie usług głosowych, usług związanych z wykorzystaniem obrazu i kamery. Podczas korzystania przez ciebie z obsługi głosowej oraz usług związanych z wykorzystaniem obrazu i kamery, przetwarzamy podane przez ciebie informacje głosowe, obrazy oraz pliki wideo i pozostałe dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na twoje zapytania, dostarczania ci zamówionych usług oraz doskonalenia naszych serwisów MORENO.care.
 • Reklama. Wykorzystujemy dane dotyczące między innymi twojego korzystania z witryn, treści oraz usług MORENO.care w celu wyświetlania wybranych reklam produktów, usług i funkcji, które mogłoby Cię interesować. W celu wyświetlenia reklam dopasowanych do zainteresowań nie wykorzystujemy danych, które umożliwiają twoją identyfikację.
 • Zapobieganie oszustwom i ryzyko kredytowe. Przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz wykrywania ich, co ma na celu zapewnienie ochrony naszym klientom, MORENO.care sp. z o.o. i innym podmiotom. Możemy również dokonywać oceny zdolności kredytowej na potrzeby oceny i kontroli ryzyka kredytowego.
 • Przestrzeganie zobowiązań wynikających z przepisów prawa. W niektórych przypadkach gromadzimy twoje dane osobowe i korzystamy z nich w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa. Na przykład otrzymujemy od sprzedających dane dotyczące miejsca siedziby i rachunku bankowego na potrzeby weryfikacji tożsamości oraz do innych celów.
 • Komunikacja. Wykorzystujemy twoje dane osobowe na potrzeby komunikowania się z tobą w sprawach dotyczących serwisów MORENO.care poprzez różne kanały (np. komunikacja telefoniczna, e-mail, chat).
 • Cele, dla których osiągnięcia potrzebujemy twojej zgody. Możemy również wystąpić o twoją zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych do szczególnych celów, o których cię poinformujemy. Po wyrażeniu przez ciebie zgody na przetwarzanie przez nas twoich danych osobowych w określonym celu możesz cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym czasie, a wówczas zaprzestaniemy przetwarzania twoich danych w takim celu.

Pliki cookies i inne identyfikatory

Korzystamy z plików cookies i podobnych narzędzi, aby poprawić jakość twojego doświadczenia związanego z zakupami, aby świadczyć nasze usługi, oraz aby mieć świadomość, w jaki sposób klienci korzystają z naszych serwisów, i dzięki temu móc wprowadzać ulepszenia i wyświetlać reklamy. Z narzędzi tych korzystają również zatwierdzone osoby trzecie, w związku z wyświetlaniem przez nas reklam. Więcej informacji na temat plików cookies i sposobów korzystania z nich przez nas znajduje się w Informacji o plikach cookies. swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookies możesz zarządzać na stronach morenocare.pl.

Czy MORENO.care udostępnia twoje dane osobowe?

Informacje dotyczące naszych klientów stanowią ważną część naszej działalności. Nie prowadzimy działalności polegającej na odpłatnym udostępnianiu takich informacji innym podmiotom. MORENO.care udostępnia dane osobowe klientów wyłącznie na zasadach opisanych poniżej oraz spółce MORENO.care i podmiotom zależnym kontrolowanym przez grupę MORENO.care, które są związane postanowieniami niniejszej informacji o prywatności bądź zapewniają ochronę danych w stopniu co najmniej równorzędnym z ochroną gwarantowaną przez niniejszą informację o prywatności:

 • Transakcje z udziałem osób trzecich: Udostępniamy ci usługi, produkty, aplikacje i inne zdolności oferowane przez osoby trzecie, z których możesz korzystać w serwisach MORENO.care lub za ich pośrednictwem. Na przykład możesz zamawiać produkty od osób trzecich poprzez nasze sklepy, pobierać aplikacje od zewnętrznych dostawców aplikacji za pośrednictwem naszego sklepu oraz korzystać ze zdolności oferowanych przez osoby trzecie za pośrednictwem naszego serwisu chat. Ponadto, niektóre usługi lub linie produktowe oferujemy wspólnie z innymi przedsiębiorcami. Należą do nich na przykład sprzęt medyczny oferowany pod wspólną marką.
 • Zbycie lub nabycie przedsiębiorstw: W ramach rozwoju naszej działalności możemy zbywać lub nabywać inne przedsiębiorstwa lub serwisy. W takich transakcjach dane klientów stanowią na ogół jeden ze składników przenoszonego przedsiębiorstwa, podlegają jednak w dalszym ciągu ochronie przewidzianej w obowiązującej dotychczas informacji o prywatności (chyba że klient wyrazi zgodę na inny zakres ochrony). Ponadto, jakkolwiek taka transakcja jest mało prawdopodobna, w razie przejęcia MORENO.care sp. z o.o. lub zasadniczo całego majątku tej spółki przez inny podmiot, dane klientów stanowić będą część przenoszonego majątku.
 • Ochrona MORENO.care i innych podmiotów: Przekazujemy dane dotyczące kont użytkowników i inne dane osobowe, ilekroć uznamy to za stosowne w celu wywiązania się z wymogów prawnych, egzekwowania lub stosowania warunków użytkowania i warunków sprzedaży morenocare.pl oraz postanowień innych umów lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa MORENO.care, naszych użytkowników lub innych podmiotów. Dotyczy to wymiany informacji z innymi podmiotami i organizacjami w celu zapobiegania oszustwom i ograniczania ryzyka kredytowego. W przypadkach innych niż opisane powyżej, w sytuacji, gdy informacje o tobie mogą zostać udostępnione osobom trzecim, zostaniesz o tym fakcie powiadomiony. W takim przypadku możesz nie wyrazić zgody na ich udostępnienie.
 • Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy: W przypadku przekazywania przez nas danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) zapewniamy, aby ich przekazywanie odbywało się w sposób zgodny z niniejszą informacją o prywatności oraz w sposób dozwolony odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Opieramy się na decyzjach Komisji Europejskiej dotyczących adekwatności lub stosujemy umowy ze standardowymi zabezpieczeniami publikowanymi przez Komisję Europejską.

Jak bezpieczne są informacje na mój temat?

Projektując nasze systemy i urządzenia, mamy na względzie twoje bezpieczeństwo i prywatność.

 • Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa przekazu twoich danych osobowych dzięki wykorzystaniu szyfrujących protokołów i oprogramowania.
 • Podczas obchodzenia się z danymi pochodzącymi z kart kredytowych przestrzegamy obowiązującej w sektorze kart płatniczych normy bezpieczeństwa pod nazwą Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).
 • Stosujemy środki ochrony fizycznej i elektronicznej oraz procedury zabezpieczające w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem danych osobowych klientów. Wdrożone procedury bezpieczeństwa oznaczają, że przed ujawnieniem Ci danych osobowych możemy zwrócić się do ciebie o zweryfikowanie tożsamości.
 • Ochrona twojego hasła oraz twoich komputerów, urządzeń i aplikacji przed nieuprawnionym dostępem ma dla ciebie istotne znaczenie. Zalecamy, abyś do konta MORENO.care używał unikalnego hasła, którego nie używasz do innych kont internetowych. Po zakończeniu korzystania z komputera współdzielonego powinieneś zawsze się wylogować.

Reklamy

Reklamodawcy zewnętrzni i linki do innych stron internetowych

Serwisy MORENO.care mogą zawierać reklamy podmiotów zewnętrznych oraz linki do innych stron i aplikacji. Zewnętrzni partnerzy reklamowi mogą gromadzić informacje o tobie podczas twojego kontaktu z ich treścią, reklamami i serwisami. Więcej informacji o reklamach podmiotów zewnętrznych wyświetlanych na stronie MORENO.care, w tym reklamach dopasowanych do zainteresowań użytkownika, przedstawiono na stronie o reklamach dopasowanych do zainteresowań.

Korzystanie z zewnętrznych usług reklamowych

Firmom reklamowym udostępniamy informacje, które umożliwiają im wyświetlanie Ci bardziej przydatnych i trafnych reklam w ramach serwisu MORENO.care oraz ocenę ich skuteczności. Robiąc to, nigdy nie udostępniamy Twojego imienia i nazwiska ani innych informacji, które Cię bezpośrednio identyfikują. Stosujemy natomiast identyfikator reklamowy, taki jak pliki cookies, inny identyfikator urządzenia lub kod uzyskany w wyniku zastosowania nieodwracalnej operacji kryptograficznej do innych informacji, takich jak adres e-mail. Na przykład, jeśli pobrałeś już jedną z naszych aplikacji, udostępnimy Twój identyfikator reklamowy i dane o tym zdarzeniu, dzięki czemu nie wyświetlimy Ci ponownie reklamy zachęcającej Cię do pobrania tej aplikacji. Niektóre firmy reklamowe wykorzystują te informacje również w celu wyświetlania odpowiednich reklam innych reklamodawców.

Do jakich informacji mam dostęp?

Dostęp do twoich informacji, w tym informacji o nazwisku, adresie, opcjach płatniczych, danych profilowych i historii zakupów możesz uzyskać w sekcji „moje konto” na stronie morenocar.pl.

Jakie mam możliwości wyboru?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie lub zastrzeżenie co do sposobu gromadzenia lub przetwarzania przez nas twoich danych osobowych, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Ponadto, wiele Serwisów MORENO.care zawiera ustawienia dające ci możliwość wyboru w zakresie korzystania z twoich danych.

 • Jak opisano powyżej, możesz zrezygnować z podania niektórych danych, jednak w takim przypadku możesz nie mieć możliwości korzystania z wielu serwisów MORENO.care.
 • Dodawać lub aktualizować informacje możesz na stronach takich jak wskazane w części "Do jakich informacji mam dostęp". W przypadku dokonania przez ciebie aktualizacji informacji zachowujemy zazwyczaj w swojej ewidencji kopie ich poprzednich wersji.
 • Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywania wiadomości e-mail lub innej korespondencji od nas, powinieneś odpowiednio dostosować swoje preferencje komunikacji w koncie klienta. Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywać od nas powiadomień w ramach aplikacji, powinieneś odpowiednio dostosować ustawienia powiadomień w aplikacji na twoim urządzeniu.
 • W większości przeglądarek i urządzeń funkcja pomoc zawiera informację, jak wyłączyć akceptowanie przez aplikację lub urządzenie nowych plików cookies, otrzymywać od przeglądarki powiadomienia o nowych plikach cookies oraz wyłączyć obsługę plików cookies. Ponieważ jednak pliki cookies umożliwiają korzystanie z niektórych niezbędnych funkcji serwisów MORENO.care, zalecamy niewyłączanie obsługi tych plików. Na przykład, jeżeli zablokujesz lub w inny sposób uruchomisz funkcję odrzucania naszych plików cookies, nie będziesz mógł dodawać pozycji do twojego koszyka zakupów, przejść do etapu płacenia ani korzystać z jakichkolwiek serwisów MORENO.care, które wymagają logowania. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz na stronie z informacjami o plikach cookies.
 • Możesz zgodzić się lub wycofać swą zgodę na stosowanie plików cookies przez reklamodawców zewnętrznych na stronach morenocare.pl.
 • Jeżeli chcesz przeglądać nasze witryny bez łączenia aktywności przeszukiwania ze swoim kontem, możesz to robić poprzez wylogowanie się ze swojego konta i wyłączenie obsługi plików cookies na twojej przeglądarce.
 • Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez nas twoich danych osobowych w określonym celu, masz prawo cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym czasie, w którym to przypadku zaprzestaniemy wszelkiego dalszego przetwarzania twoich danych w takim celu.
 • Możesz również zrezygnować z określonych rodzajów przetwarzania danych. Większość urządzeń umożliwia ponadto użytkownikom zmianę ustawień zezwalających na uruchomienie niektórych funkcji urządzenia (np. wyłączenie/udostępnienie usług lokalizacji, kontaktów). W przypadku większości urządzeń funkcje te są zlokalizowane w menu ustawień urządzenia. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat zmiany zezwoleń na urządzeniach produkowanych przez podmioty trzecie, zalecamy kontakt z twoim operatorem usług mobilnych lub producentem twojego urządzenia, ponieważ różne urządzenia mogą mieć różne ustawienia zezwoleń.

Ponadto, z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia oraz zażądać możliwości przenoszenia danych. Możesz również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas twoich danych osobowych oraz zażądać od nas ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych w niektórych przypadkach. Jeżeli wyrażasz wolę dokonania którejkolwiek z powyższych czynności, skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby złożyć wniosek o dostęp do danych podmiotu.

Czy z serwisów MORENO.care mogą korzystać osoby niepełnoletnie?

Produkty sprzedawane przez MORENO.care nie są przeznaczone do zakupu przez osoby niepełnoletnie. Sprzedawane przez nas produkty dziecięce przeznaczone są do zakupu przez dorosłych. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z serwisów MORENO.care jedynie pod nadzorem rodzica lub opiekuna.

Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Dane osobowe klientów przechowujemy w celu umożliwienia im ciągłego korzystania z usług MORENO.care przez okres, w którym jest to wymagane do realizacji odpowiednich celów opisanych w niniejszych zasadach ochrony prywatności, przez okres wymagany przepisami prawa, w tym np. dla celów podatkowych i rachunkowych, lub przez inny okres, o którym ich poinformujemy. Na przykład przechowujemy informacje o historii twoich zakupów w celu umożliwienia ci wglądu w zakupy dokonane przez ciebie w przeszłości (i ponownego złożenia zamówień w razie potrzeby) oraz podane przez ciebie adresy wysyłki, jak również w celu zwiększenia trafności rekomendowanych przez nas produktów i treści.

Ogólne rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych — podstawa prawna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych (RODO), aby wykorzystywać dane osobowe, zobowiązani jesteśmy podać podstawę prawną. Podstawa prawna różni się w zależności od konkretnego celu, w którym wykorzystujemy dane osobowe. Opieramy się na następujących podstawach:

 • Wykonanie umowy, gdy dostarczamy ci produkty lub usługi lub komunikujemy się z tobą w związku z nimi. Dotyczy to również sytuacji, gdy wykorzystujemy twoje dane osobowe w celu przyjmowania i obsługi zamówień, dostarczania produktów i usług oraz przetwarzania płatności.
 • Nasze prawnie uzasadnione interesy biznesowe i interesy naszych klientów, gdy ulepszamy serwisy MORENO.care (w tym gdy używamy Twoich plików głosowych, plików wideo lub plików tworzonych z wykorzystaniem kamery w celu doskonalenia naszych serwisów), gdy zapobiegamy oszustwom i nadużyciom i wykrywamy je w celu ochrony bezpieczeństwa naszych klientów, nas samych lub innych osób, oraz gdy wyświetlamy ci reklamy dopasowane do zainteresowań.
 • Twoja zgoda, gdy zwracamy się do ciebie o wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w określonym celu, o którym cię informujemy. Po wyrażeniu przez ciebie zgody na przetwarzanie przez nas twoich danych osobowych w określonym celu możesz cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym czasie, a wówczas zaprzestaniemy przetwarzania twoich danych w takim celu.
 • Przestrzeganie obowiązku prawnego w przypadku wykorzystywania twoich danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z prawem. Na przykład zbieramy informacje dotyczące miejsca siedziby sprzedawcy i jego rachunku bankowego dla celów weryfikacji tożsamości.
 • Powyższe i inne podstawy prawne w zależności od celu, w którym wykorzystujemy dane osobowe.

Kontakty, powiadomienia o obowiązujących zasadach i zmiany

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub uwag związanych z ochroną prywatności na stronie MORENO.care lub chęci skontaktowania się z naszym administratorem danych, prosimy o kontakt i przedstawienie dokładnego opisu problemu, a dołożymy starań, by go rozwiązać. Możesz się również skontaktować z inspektorem ochrony danych, któremu podlegają wskazani powyżej administratorzy danych, poprzez privacy@morenocare.com.

Nasza działalność nieustannie ewoluuje, a wraz z jej rozwojem zmienia się również informacja o prywatności. Zachęcamy cię do częstego sprawdzania nowo wprowadzanych zmian na naszej stronie internetowej. O ile nie podano inaczej, aktualna informacja o prywatności dotyczy wszystkich informacji, które posiadamy o tobie i o twoim koncie. Dotrzymujemy podjętych zobowiązań i nigdy nie wprowadzamy do swoich zasad i praktyk jakikolwiek zmian, które w istotnym stopniu zmniejszałyby zakres ochrony danych użytkowników zgromadzonych w przeszłości, bez zgody samych zainteresowanych.

Przykłady gromadzonych informacji

Informacje, które przekazałeś nam, korzystając z serwisów MORENO.care.

Przekazujesz nam informacje podczas:

 • Wyszukiwania produktów lub usług w naszych sklepach.
 • Dodawania lub usuwania artykułu z koszyka, składania zamówienia poprzez serwisy MORENO.care lub korzystania z serwisów MORENO.care.
 • Pobierania, transmisji strumieniowej, przeglądania lub korzystania z treści na urządzeniu bądź poprzez serwis lub aplikację na urządzeniu.
 • Podawania informacji na moim koncie (możesz mieć więcej niż jedno konto, jeżeli dokonując u nas zakupów, używałeś więcej niż jednego adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego)
 • Rozmowy lub innego rodzaju kontaktów z naszym serwisem.
 • Wprowadzania twoich kontaktów.
 • Konfiguracji twoich ustawień, nadawania uprawnień dostępu do danych bądź dokonywania innych czynności na urządzeniu lub w serwisie MORENO.care.
 • Kontaktu z nami drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub innymi kanałami.
 • Wypełniania kwestionariuszy, zgłoszeń lub formularzy konkursowych.
 • Wmieszczania lub transmisji strumieniowej obrazów, plików video lub innych plików w naszych serwisach.
 • Korzystania z funkcji społecznościowych, przesyłania oceny i recenzji.
 • Korzystania z powiadomień o dostępności produktu, w tym powiadomień o możliwości zamówienia.

W ramach powyższych czynności możesz przekazywać nam takie informacje jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane o płatnościach, wiek, dane o lokalizacji, twój adres IP, dane osób, adresy i numery telefonów zawarte w twoich adresach, adresy e-mail znajomych i innych osób, treść recenzji i wiadomości e-mail wysyłanych do nas, informacje i dokumenty dotyczące tożsamości i statusu, informacje korporacyjne i finansowe, informacje o historii kredytowej, numery NIP.

Informacje otrzymywane automatycznie

Wśród przykładowych informacji gromadzonych i analizowanych przez nas wymienić można:

 • Adres protokołu internetowego (IP) użyty do połączenia twojego komputera lub z Internetem.
 • Login, adres e-mail i hasło.
 • Informacje o komputerze, urządzeniu i połączeniu, takie jak aplikacja na urządzeniu lub typ i wersja przeglądarki, rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny lub ustawienia strefy czasowej.
 • Lokalizacja twojego komputera lub innego urządzenia.
 • Informacje o korzystaniu z treści, w tym szczegółowe informacje na temat pobrań, transmisji strumieniowych i odtwarzania treści, czas trwania oraz liczba jednoczesnych transmisji strumieniowych i pobrań, a także informacje o sieci w kontekście jakości transmisji strumieniowych i pobrań, w tym informacje na temat twojego dostawcy usług internetowych.
 • Parametry korzystania z urządzenia, w tym wskazania, kiedy urządzenie jest używane, informacje o korzystaniu z aplikacji, dane o połączeniach oraz o wszelkich błędach i awariach.
 • Parametry korzystania z serwisów MORENO.care (np. wystąpienia błędów technicznych, korzystanie przez ciebie z funkcji usługowych i treści, twoje preferowane ustawienia i informacje o kopiach zapasowych, lokalizacja twojego urządzenia, na którym uruchomiona jest aplikacja, informacje na temat umieszczonych obrazów i plików (np. nazwa pliku, daty, godziny i lokalizacje powstania twoich obrazów).
 • Ustawienia wersji i strefy czasowej.
 • Historia zakupów i korzystania z treści, które to informacje łączymy czasem z analogicznymi informacjami od innych klientów w celu tworzenia takich pozycji jak listy bestsellerów.
 • Pełna lista jednolitych adresów zasobów (Uniform Resource Locators) (URL) użytych w trakcie sesji: adres, z którego wszedłeś na naszą stronę, adresy, do których trafiłeś przez naszą stronę, oraz adres, do którego przeszedłeś opuszczając naszą stronę (łącznie z datą i godziną). Produkty i treści przeglądane lub poszukiwane przez ciebie, czasy reakcji stron, błędy przy pobieraniu, czas wizyt na danych stronach, informacje o interakcji na stronie (przewijanie, klikanie, zmiana grafiki po najechaniu kursorem myszki itp..
 • Numery telefonu, z których kontaktowałeś się z naszym działem telefonicznej obsługi klienta.
 • Obrazy lub pliki wideo, gdy dokonujesz zakupów w naszych sklepach wykorzystując serwisy MORENO.care.

Możemy również korzystać z identyfikatorów urządzenia, plików cookies i innych technologii w urządzeniach, w aplikacjach oraz na naszych stronach internetowych w celu gromadzenia informacji o przeglądanych witrynach, korzystaniu z serwisów oraz innych informacji technicznych w celu zapobiegania oszustwom.

Informacje z innych źródeł

Do przykładowych informacji pozyskiwanych przez nas z innych źródeł należą:

 • Informacje na temat zmian w danych dostawy i adresie otrzymane od dostawców usług transportowych, z którymi współpracujemy, lub innych osób trzecich. Informacje te wykorzystywane są przez nas w celu wprowadzania korekt do posiadanych przez nas danych oraz zapewnienia sprawniejszej dostawy i komunikacji przy kolejnej transakcji.
 • Dane konta, dane na temat zakupów lub wykorzystanych kart, talonów lub kuponów, oraz informacje na temat przeglądanych stron od pewnych sprzedawców, z którymi prowadzimy wspólne przedsięwzięcia lub na rzecz których świadczymy usługi techniczne, logistyczne, reklamowe lub inne usługi.
 • Informacje o twojej interakcji z produktami i usługami oferowanymi przez nasze spółki zależne.
 • Wyniki wyszukiwania i linki, w tym linki płatne (takie jak linki sponsorowane).
 • Informacje o urządzeniach podłączonych do internetu.
 • Informacje na temat historii kredytowej z biur informacji kredytowej, z których pomocy korzystamy w celu zapobiegania oszustwom i ich wykrywania, jak również w celu oferowania przez nas niektórym klientom określonych usług kredytowych i finansowych.

Informacje dostępne dla użytkownika

Do przykładowych informacji, do których możesz mieć dostęp za pomocą serwisów MORENO.care, należą:

 • Status ostatnich zamówień (w tym subskrypcji).
 • Twoja kompletna historia zamówień.
 • Informacje umożliwiające identyfikację tożsamości użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, preferencje komunikacji, książka adresowa).
 • Ustawienia płatności (w tym dane karty płatniczej oraz salda kuponów podarunkowych i kart podarunkowych).
 • Ustawienia powiadomień e-mail (w tym powiadomień o dostępności produktu, powiadomień o dostawie, przypomnień o specjalnych okazjach i newsletterów).
 • Rekomendacje oraz przeglądane ostatnio produkty będące podstawą rekomendacji (w tym polecane dla ciebie i udoskonal swoje rekomendacje).
 • Listy zakupów i listy prezentowe (w tym listy zakupów oraz listy prezentów).
 • Treści, urządzenia, usługi i powiązane z nimi ustawienia oraz preferencje dotyczące komunikacji i reklam dopasowanych do zainteresowań.
 • Treści ostatnio przeglądane przez użytkownika.